Information till våra sjökunder om frakthöjningar och void sailings

Marknadsinformation, sjöfrakt import

Turbulensen på importmarknaden från Asien till Europa har fortsatt under sommarmånaderna med stora aviserade, och ibland delvis genomförda, frakthöjningar varvat med sjunkande frakter i perioderna därefter. Rederierna aviserade tidigt i september om en frakthöjning (GRI – General Rate Increase) i storleksordningen USD 900-1 200 per TEU som skulle träda i kraft 1 oktober. Denna frakthöjning har nu dragits tillbaka och inga höjningar av importpriserna från Asien förväntas förrän tidigast 1 november, där aviserat belopp också ligger runt USD 900-1 200 per TEU.

Marknadsläget är fortsatt, precis som under de senaste 2-3 åren, orsakat av att det råder en överkapacitet på traden där rederierna får kontinuerliga nyleveranser av stora fartyg som skall in på slingorna från Asien till Europa utan att mängden gods som skall transporteras växer i samma takt. För att försöka få upp priserna något inför årets sista månader ställer rederierna under kommande veckor in väldigt många avgångar från Asien till Europa – mer utförlig information om detta finns längre ner i detta nyhetsbrev.
Priserna och kapacitetsutvecklingen från Nordamerika till Sverige är fortsatt stabil och inga större förändringar på horisonten för resten av året.

Marknadsinformation, sjöfrakt export

Prisläget på export från Sverige, och Europa i stort, fortsätter sin långa period av stabilitet med endast mycket små och fläckvis spridda förändringar i prisläget under året. Det har funnits en del aviserade frakthöjningar från rederierna under sommarmånaderna, främst på last till Nordamerika, men dessa har dragits tillbaka.

Det finns en viss oro i marknaden för brister i tillgång på plats/utrustning för export från mitten av oktober och en bit i november till följd av de många inställda avgångarna från Asien till Europa – när fartygen som skulle ha kommit till Europa från Asien uteblir, så försvinner även den planerade avgången tillbaka till Asien för samma fartyg. För att undvika problem med att få lasten ombord på önskad avgång, rekommenderar vi som alltid våra kunder att vara ute i så god tid som möjligt med bokningar och att höra av er till oss så snart ni vet när ni planerar att skeppa ut en sändning, även om det är en bit framåt i tiden.

Strejk i Kanada avblåst

Den terminal- och åkarstrejk som utbröt i Toronto i förra veckan är nu avblåst och konflikten är för stunden löst då parterna har lyckats nå fram till en kompromiss. Det finns fortfarande en viss backlog på containrar i Toronto som skall hanteras, men detta väntas vara löst innan nästa vecka är över, och flödena in till Toronto från Montreal via järnväg som stod stilla några dagar fungerar nu åter som vanligt.

Blank/Void Sailings  från Asien till Europa

För att försöka hitta en bättre balans mellan tillgång på plats på båtarna och den lastmängd som finns att skeppa på marknaden, kommer samtliga rederiallianser att ställa in enskilda veckors avgångar på många olika slingor mellan Asien och Europa under oktober och november. Ingen hamn kommer någon vecka att helt sakna anlöp men vissa hamnar, framförallt större hamnar som Shanghai och Hongkong, kommer vissa veckor att se en kapacitetsnedgång på närmare 30%.
Vi på Agility jobbar med samtliga större rederier och rederiallianser, vilket gör oss väl rustade för situationer som dessa, och vi förutser att påverkan i form av förseningar på våra kunders sändningar orsakade av platsbrist sannolikt kommer att bli förhållandevis liten. En viktig förutsättning för att undvika problem är dock att lägga era bokningar, eller instruera era leverantörer att lägga sina bokningar med oss, minimum 14 dagar före önskat utskeppningsdatum för att vi skall kunna säkerställa skeppning enligt plan.

Hör gärna av dig till din vanliga kontaktperson på det lokala Agilitykontoret om det finns frågor som rör dina planerade sändningar!
Med vänliga hälsningar
Agility AB
Sjöavdelningen