Krav på kontrollerad bruttovikt på sjöfrakt 1 juli 2016

Nu är det bara en dryg vecka kvar till den nya förordningen om kontrollerad bruttovikt (Verified Gross Mass, VGM) för sjöfrakt börjar att gälla.

Internationella Sjöfartsorganisationen (International Maritime Oganization – IMO) har gjort förändringar i bestämmelser gällande säkerheten för människoliv till sjöss (Safety of Life at Sea – SOLAS). Från och med 1 juli i år krävs en obligatorisk kontroll av bruttovikt på containrar före ombordstuvning på fartyg.

Krav
Den nya förordningen förbjuder lastning av en stuffad container om inte information om kontrollerad bruttovikt (Verified Gross Mass – VGM) i förväg har lämnats in till rederiet.

Ansvar
Enligt SOLAS nya krav, ska informationen om kontrollerad bruttovikt lämnas av avsändaren som namnges på dokumentationen (Bill of Lading). Eftersom enheten som är identifierad som avsändaren på konossementet ibland inte har direkt och/eller fysisk kontroll över viktiga delar av processen för att fastställa VGM-informationen, så måste avsändaren vara medveten om sitt ansvar och se till att åtgärder har vidtagits för att säkerställa att kontrollerad bruttovikt har erhållits i enlighet med bestämmelserna.

Rederiet kommer inte att lasta containern om inte information om kontrollerad bruttovikt lämnats i förhand.

Tillvägagångssätt

Enligt förordningen kan VGM bestämmas enligt följande:
Metod 1: Genom att väga den stuffade containern med hjälp av kalibrerad och certifierad utrustning som godkänts av utsedd myndighet* i det land där stuffningen av containern avslutades.

Metod 2: Genom att väga alla paket, pallar, garneringsträ, säkringsmaterial, etc. som har förpackats i containern och lägga till containerns tomvikt, med hjälp av en certifierad metod som godkänts av utsedd myndighet* i det land där stuffningen av containern avslutades.

Metod 1 lämpar sig för alla typer av gods och kommer att gå att genomföra i de flesta av Sveriges hamnar. Denna metod är förenad med en kostnad om cirka SEK 400-600 som debiteras vidare enligt utlägg.
Metod 2 är olämplig om om godset består av till exempel oförpackad spannmål, metallskrot eller på annat sätt är opraktiskt för individuell vägning.
______________________
* Transportstyrelsen i Sverige

Mer information
Förordningen tillåter inte någon typ av uppskattad vikt.
Mer information om VGM, vägning samt kalibrering och certifiering av vägningsutrustning hittar du »här
Transportindustriförbundets rekommendationer hittar du »här

Tillägg

Då den nya förordningen innebär merarbete för sjöspeditören, kommer vi att ta ut en avgift för överföring av VGM-data till aktuellt rederi, en så kallad SOLAS VGM Processing Fee.

FCL: USD 25 för en container samt USD 10 per extra container därefter på samma B/L
LCL: USD 20 per sändning

Frågor
Du hittar ytterligare information om VGM och användbara länkar på vår globala webbsida, bland annat mallar för FCL och LCL som kan användas för sammanställning och sedan e-postas eller faxas in till Agility i samband med bokning. Du kan också ladda ner vår “infographic” som visar i korthet hur VGM ska fastställas. Du hittar den »här.

Om det är något som ändå är oklart så kontaktar du i första hand din vanliga kontaktperson på det lokala Agilitykontoret.