IMO2020 – reglering av svavelnivån | Global Sulphur Cap

Svenska | English

IMO2020 – reglering av svavelnivån i bunkerolja

IMO, Den internationella sjöfartsorganisationen (International Maritime Organisation), tog 2016 beslut om att svavelnivån i bränslet får uppgå till maximalt 0,5% per 1 januari 2020. Detta är en kraftig minskning från nuvarande nivå om 3,5%

Att gå från bunkerolja till lågsvavligt bränsle kommer att innebära ett mycket stort omställningsarbete med ökade kostnader i flera led. Bland annat förväntas raffinaderierna behöva att förändra konfigurationen för framställning av ett drivmedel som är anpassat efter lagstadgade krav och rederier nödgas genomföra omfattande rengöringsarbeten och byten av bränslesystem – något som inte sker över en natt.

Vi kan i dagsläget inte se vad dessa kostnader kommer att innebära eller hur förändringen kommer att påverka branschen, men återkommer naturligtvis löpande med mer information allteftersom 2020 närmar sig.

Du kan läsa mer om de nya bestämmelserna, via följande länkar:

imo.org

sea-trade.maritime.com

IMO2020 – Global Sulphur Cap

IMO, the International Maritime Organisation decided in 2016 to enforce a 0.5% global sulphur cap on fuel content from 1 January 2020, lowering the allowed amount considerably from the current level of 3.5%

Moving from bunker oil to a low-sulphur fuel, brings a large shift, much work and increased costs on many levels. Among these, refineries are expected to change the configuration for the production of a propellant that is adapted to statutory requirements and shipping companies need to carry out extensive cleaning work and replacement of fuel systems – something that does not happen overnight.

We cannot currently predict what these costs will entail or how the change will affect the industry, but will, of course, keep you continuously informed as 2020 draws closer.

You can read more about the new regulations, here:

imo.org

sea-trade.maritime.com