autumn_77335_4871Nedfall av svavel leder till försurning av mark och vatten. I områden med kraftig försurning påverkas känsliga djur och växter i främst sjöar och vattendrag. Även dricksvattnets kvalitet kan försämras och byggnader och hällristningar skadas genom korrosion.Nedfallet av svavel fortsätter att minska men för att nå våra mål rörande miljön krävs ytterligare åtgärder. Inom Sveriges gränser står industrin för största delen av svavelutsläppen. Men de svenska utsläppen bidrar bara till mindre del av det totala svavelnedfallet över Sverige. År 2009 bidrog utländska källor till 91 procent av nedfallet. Nedfallet är störst i landets sydvästra delar eftersom det regnar mycket i området samtidigt som avståndet till kontinenten är litet.

EU-direktiv som reglerar utsläpp från stora förbränningsanläggningar och som begränsar svavelhalten i olja har haft stor betydelse. För att ytterligare minska nedfallet krävs en bättre energieffektivisering och energihushållning i Europa. Internationell sjöfart är den största enskilda källan till nedfall av svavel och kväve över Sverige. Det är därför viktigt att verka för att sänka svavelhalter i fartygsbränsle. För Östersjön, Nordsjön och Engelska kanalen kommer svavelhalten i fartygsbränslet att minska från dagens 1 procent till 0,1 procent år 2015… Läs mer