nya bestämmelser

Italien inför obligatoriskt Green Pass

Italien inför ett obligatoriskt Green Pass (Law Decree no. 127/2021 Covid-19 Green Certification) för att komma in på offentliga och privata arbetsplatser under perioden 15 oktober till 31 december 2021. Green Pass kommer att utfärdas baserat på följande villkor: COVID-19-vaccination. Vaccin måste vara godkänt av EU Negativt PCR -test, inom 72 timmar Negativt snabbt antigenprov […]

Read More

SJÖFRAKT | Bangladesh utvärderar Advance Cargo Manifest (AMS)

Sedan 1 juli utvärderar Bangladesh National Board of Revenue implementation av AMS. För att våra kollegor på Agility Bangladesh ska kunna lämna in all nödvändig dokumentation för sändningen inom uppsatt tidsram, måste vi ladda upp alla fraktdokument för exportsändningar till landet omedelbart efter det att fartyget lämnar hamn (men helst tidigare). Om du har frågor […]

Read More

Kostnadsökning då Norge bygger fler bomstationer

Under våren har utbyggnaden av antalet bomstationer i Norge fortsatt. Den 1 juni infördes nytt avgiftssystem i Oslo/Akershus med 3 bomringar som totalt omfattar 83 – varav 52 helt nybyggda – bomstationer. Motsvarande projekt har även genomfört runt många större städer i Norge, vilket har lett till att de offentliga avgifterna – så kallade bompengar […]

Read More

Luftföroreningar och begränsad trafik i Paris

Den extrema hettan över södra Europa har medfört mycket höga halter av luftföroreningar i Paris. Myndigheterna i den franska huvudstaden har därför från och med i morse 05:30 och tillsvidare infört förbud för alla fordon utom Crit’Air-klass 0-2 med vikt som understiger 3,5 ton att cirkulera i Paris med omnejd – området som anges avgränsas med […]

Read More

Hjälp att navigera Brexit

Agility har under en längre tid bevakat Brexit och parallellt med detta inventerat åtgärder som kan vidtas, i synnerhet om det blir aktuellt med en så kallad hård Brexit – utan avtal. Tullformaliteter En hård Brexit kan förväntas medföra köbildning vid gränspassage. De tullformaliteter som i så fall kommer att gälla är: Tulldeklarationer skall lämnas […]

Read More

Danmark: begränsningar för intermodala transporter. Förseningar på grund av väder.

Begränsningar för intermodal trafik via Danmark Danska trafikstyrelsen har infört nya regler gällande trailers på gods. Man kräver att få godkänna tågoperatörernas rutiner för lastning av trailers på godståg. Vidare har man förbjudit tågtransporter av gods över Stora Bält under stormföhållanden (vind över 25 m/s). Reglerna har införts som en följd av den svåra olyckan […]

Read More

IMO2020 – reglering av svavelnivån | Global Sulphur Cap

Svenska | English IMO2020 – reglering av svavelnivån i bunkerolja IMO, Den internationella sjöfartsorganisationen (International Maritime Organisation), tog 2016 beslut om att svavelnivån i bränslet får uppgå till maximalt 0,5% per 1 januari 2020. Detta är en kraftig minskning från nuvarande nivå om 3,5% Att gå från bunkerolja till lågsvavligt bränsle kommer att innebära ett […]

Read More

Reduktionsplikt från 1 juli 2018

Som en del av miljö- och klimatarbetet strävar regeringen för att främja användandet av biodrivmedel. Man har därför infört en reduktionsplikt från och med 1 juli 2018. Den nya lagen innebär att alla leverantörer av drivmedel ska minska utsläpp av växthusgaser från bensin och diesel med 40 procent fram till 2030. Detta ska bland annat […]

Read More

Emergency Bunker Surcharge från 1 juni 2018

Från 1 juni kommer en Emergency Bunker Surcharge (EBS) att appliceras på samtliga sändningar, med undantag av USA, där tillägget appliceras från och med 1 juli.  Bakgrunden är det ökande bränslepriset, vilket har stigit 20% sedan årsskiftet och idag är uppe på sin högsta nivå sedan 2014. Tillägget kommer appliceras på alla trader och läggas ovanpå gällande avtal. Beroende på […]

Read More

Farledsavgift för FCL

Vi vill informera våra kunder om att samtliga rederier från och med 1 januari 2018 tar ut en farledsavgift för FCL till och från Sverige. Avgiften omfattar extra kostnader som uppstått på grund av en ny struktur för avgifter som Sjöfartsverket har infört och gäller tillsvidare.

Read More

Norge | Ökade kostnader för vägtull

Många norska städer har vägtullar – på norska bomring – som är en ring av tullplatser runt en ort. Från och med 1 oktober i år har dessa offentliga avgifter för bompengar gällande transporter till/från Norge ökat markant. Kostnaderna för transporter in/ut ur Oslo har dessutom differentierats för passage under rusningstid. Vidare kommer en ytterligare […]

Read More

Frankrike: nationella körrestriktioner 14-15 augusti

Den 14 augusti ligger distribution med bil i Frankrike temporärt nere, då ett tillfälligt förbud mot nattkörning tillämpas inför helgdagen den 15 augusti. Inga leveranser eller hämtningar kan utföras under dessa dagar. Först den 16 augusti fungerar distributionen som vanligt igen. Om du har några frågor gällande hur restriktionerna kan komma att påverka dina specifika […]

Read More

Tyskland aviserar lag mot veckovila i lastbil

Från statligt håll i Tyskland har man aviserat att man tänker följa det EU-direktiv som anger att chaufförer inte längre får tillbringa sin 45-timmars veckovila i lastbilen. Direktivet är granskat och fastställt av EU:s generaladvokat, beslutet är dock ännu ej fastställt i EU-domstolen. Men, med hänvisning till direktivet överväger Tysklands regering att lagföra och bötfälla […]

Read More

Nya aktioner i APM Terminals, inställda anlöp samt congestion charge

Nya stridsåtgärder aviserade av Hamnarbetarförbundet Trots den dialog som för närvarande pågår och ett möte planerat nästa vecka mellan Internationella hamnarbetarförbundet, Internationella transportförbundet och nationella förbund, så har APM Terminals mottagit en ny avisering om kommande aktioner. Aviseringen gäller följande datum och tider: tisdag 21 februari 2017:  13:00 – 17:00 tisdag 21 februari 2017:  22:00 […]

Read More

Indien: skatt på förbetald import

Vi vill informera våra kunder om en serviceskatt som de indiska myndigheterna nyligen infört på förbetald sjöfrakt import. Från och med  22 januari 2017 tar man ut denna avgift om 4.5% på importgods in till Indien och det är rederiet som utför transporten som de facto blir ansvarigt för att ta ut avgiften från logistikföretaget, […]

Read More

Brexit och transportmarknaden

Storbritanniens folkomröstning förra veckan, där en majoritet röstade för utträde ur Europeiska Unionen, har resulterat i omvärldens reaktioner i form av börsras men även spekulationer i hur brytningen kommer att påverka handelsrelationer och regler. Landet har två år på sig att förhandla om ett utträde och till en början räknar vi därför inte med att […]

Read More

Krav på kontrollerad bruttovikt på sjöfrakt 1 juli 2016

Nu är det bara en dryg vecka kvar till den nya förordningen om kontrollerad bruttovikt (Verified Gross Mass, VGM) för sjöfrakt börjar att gälla. Internationella Sjöfartsorganisationen (International Maritime Oganization – IMO) har gjort förändringar i bestämmelser gällande säkerheten för människoliv till sjöss (Safety of Life at Sea – SOLAS). Från och med 1 juli i […]

Read More

Missnöje med vägskatt och förseningar i Belgien

Fredag 1 april infördes vägskatt i Belgien. Ett flertal inhemska transportföretag har uttryckt ett stort missnöje med detta och har nu börjat vidta åtgärder i form av bland annat temporära vägspärrar. Det är därför för närvarande problem med transporter mellan belgiska städer samt lossning och lastning. Detta får förseningar till följd – har du frågor […]

Read More

Vägskatt på det belgiska vägnätet från och med 1 april 2016

Som vi tidigare informerat om, införs från och med i morgon en vägskatt som belastas lastbilar med en totalvikt överstigande 3 500 kg för all trafik i Belgien – alltså även transittrafik genom landet. Som en följd av detta ökar fraktkostnaderna, och tilläggen som kommer att appliceras är enligt följande: Vår bedömning är att den […]

Read More